RAZVOJ FINE MOTORIKE KOD UČENIKA UPOTREBOM MATERIJALA I ALATA KARAKTERISTIČNIH ZA GRAFIČKU PROIZVODNJU

THE DEVELOPMENT OF STUDENT`S FINE MOTOR SKILLS USING MATERIALS AND TOOLS CHARACTERISTIC FOR GRAPHIC PRODUCTION

Dinko Blažević1, Suzana Pasanec Preprotić2, Gorana Petković2

1 Osnovna škola Čeminac,
2 Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dinko.blaz@gmail.com

 

Sažetak

Razvoj društva utemeljenog na znanju zahtijeva određene prilagodbe u obrazovnom sustavu. Prvenstveno se to odnosi na određene promjene u procesu poučavanja i nove odnose između nastavnika - moderatora i učenika. Obrazovni programi općenito bi se trebali temeljiti na aktivnom učenje kao imperativ za cjelovit učenikov razvoj. Kada učenik ima poteškoće u učenju, nastavnici se uglavnom oslanjaju na metode učestalijeg motiviranja, poticanja, pukog uvježbavanja i „utvrđivanja“ školskog gradiva. Navedeni postupci pokazuju se samo donekle uspješnima. Zašto su neki učenici uspješni u usvajanju i primjenjivanju novih znanja, a drugi ne? Paul E. Dennison (2008.) je znanstveno dokazao kako je „iskopčavanje“ mehanizama moždane integracije uzrokovano učeničkim mentalnim naprezanjima koja su neophodna za cjelovito učenje. Informacija se „unosi“ u stražnja područja mozga i nije dostupna za „iznošenje“ kroz njegova frontalna područja. Nesposobnost iznošenja naučenih znanja i vještina kod učenika izravno stvara sindrom neuspjeha. Rješenje se nalazi u učenju cijelim mozgom, promjenom obrazaca kretanja te „brain gym“ vježbama. Cilj rada je, iz perspektive nastavnika – moderatora, prikazati napredak u razvoju finih motoričkih sposobnosti kod učenika kroz višetjedne radionice ručnog rada, upotrebom različitih materijala i alata karakterističnih za konvencionalnu grafičku proizvodnju prilikom projektiranja gotovih proizvoda. Također se pokazuje izravan utjecaj ovog oblika podučavanja na promjene i napredovanje učenika, kako u području praktičnih vještina, tako i u lakšem usvajanju teoretskih znanja te unaprjeđenju socijalnih vještina i međusobne komunikacije.
Ključne riječi: grafomotoričke vještine, rukotvorina, proces poučavanja, samostalan rad

 

Abstract

Society development theory based on the knowledge requires some adjustments in the education system. Primarily it refers to certain changes in the teaching process and new relationships between teacher – moderator and students. Generally, education programs should be based on active learning process as an imperative in a complete student development. When a student has a learning issues, teachers mainly rely on teaching methods including more frequent motivation of students, encouragement, base training and experience determination. These procedures are only sometimes successful. Way are some students successful, while other doesn’t have ability to understand and apply knowledge? Paul E. Dennison (2008) has scientifically proved that "disengagement" of brain integration mechanisms is caused by student mental strain that is essential for full learning process. The information is "inserted" into the back part of the brain and it is not available to "crossover" into its frontal areas. This inability can be connected directly with student’s failure syndrome throughout the comprehension and application of knowledge. The solution lies into teaching process all over the brain, the changing motion patterns and brain gym exercises. The aim of this work, from teacher – moderator perspective, is to show progress in the development of student`s fine motor skills through handcraft workshops in six weeks, using different materials and tools characteristic for conventional graphic production and design of the end products. In addition, direct impact of this teaching method on student`s progress is shown, in improvement of their practical skills, but also in easier adoption of theoretical knowledge and improvement in social skills and communication.
Keywords: grafomotor skills, handcrafts, teaching process, students independent work