DIGITALNI VODENI ŽIGOVI

DIGITAL WATERMARKS

Diana Bratić1, Petar Miljković2, Dean Valdec2

1Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Getaldićeva 2, Zagreb, Hrvatska
2Sveučilište Sjever, Medijski dizajn, Trg Ž. Dolinara 1, Koprivnica, Hrvatska
E-mail: diana.bratic@grf.hr, petar.miljkovic@unin.hr, dean.valdec@unin.hr

Sažetak

Neovlašteno preuzimanje, distribucija i umnožavanje digitalnih sadržaja predstavlja veliki problem u digitalnom izdavaštvu. Stoga se ulažu veliki napori u razvoj DRM-a (eng. Digital Rights Management) kako bi se osiguralo tajnost, autentičnost, integritet i izvornost digitalnih sadržaja. Digitalni vodeni žigovi kao značajno područje u kriptografiji, digitalnoj obradi signala i komunikacijama su jedan od efikasnih oblika zaštite. Osnovna ideja označavanja digitalnim vodenim žigovima je stvaranje metapodataka koji sadrže informacije o digitalnom mediju koji se želi zaštiti. Sustav za njihovu ugradnju sastoji se od podsustava za ugrađivanje digitalnog vodenog žiga i podsustava za detekciju. Ugrađivanje kombinira digitalni dokument u koji se umeće informacija i poruku koja se dodaje tom dokumentu čime se stvara označeni sadržaj. Algoritam označavanja ima dva koraka, kodiranje poruke pomoću ključa u digitalni vodeni žig i dodavanje digitalnog vodenog žiga digitalnom dokumentu kako bi se stvorio označeni dokument. Digitalni vodeni žigovi se dijele na vidljive i nevidljive, a nevidljivi na lomljive i robusne. U ovom radu su uspoređeni lomljivi i robusni digitalni vodeni žigovi kroz njihove karakteristike i primjere.  
Ključne riječi: digitalno izdavaštvo, DRM, digitalni vodeni žigovi, lomljivi i robusni vodeni žigovi

 

Abstract

Unauthorized download, distribution and duplication of digital content is a major issue in digital publishing. Therefore, major efforts are being made to develop DRM (Digital Rights Management) in order to ensure the confidentiality, authenticity, integrity and originality of a digital content. Digital watermarks as a significant area in cryptography, digital signal processing and communications are one of the most effective forms of protection. The basic idea of ​​marking by digital watermarks is to create metadata that contain information about the digital media that wants to be protected. The system for their installation consists of a subsystem for the installation of a digital watermark and detection subsystem. Embedding combines a digital document that includes information and a message that is added to that document that creates the marked content. The markup algorithm has two steps, coding the key message into a digital watermark, and adding a digital watermark to a digital document to create a marked document. Digital watermarks are divided into a visible and invisible, and invisible to fragile and robust. In this paper are compared fragile and robust digital watermarks through their characteristics and examples.
Keywords: digital publishing, DRM, digital watermarks, fragile and robust watermarks