OMOGUĆAVANJE IZRADE VARIJABILNE GRAFIČKE PRIPREME KOJA UKLJUČUJE IZRADU NUMERACIJE I MONTAŽE U PROGRAMU ADOBE INDESIGN KORIŠTENJEM SKRIPTNIH TEHNOLOGIJA

ENABLING VARIABLE GRAPHIC PREPRESS WICH INCLUDES NUMERATION AND IMPOSITION IN ADOBE INDESIGN BY USING SCRIPTING TEHNOLOGIES

Sanja Brekalo1, Klaudio Pap2, Nevenka Breslauer3

1 Međimursko veleučilište u Čakovcu, Čakovec, Hrvatska,
2 Grafički fakultet u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska,
3 Međimursko veleučilište u Čakovcu, Čakovec, Hrvatska

sbrekalo@mev.hr

 

Sažetak
Varijabilni ispis podataka, poznat kao VDP (eng. Variable Data Printing), je oblik digitalnog tiska gdje se u samom tijeku tiska između svakog otiska mogu mijenjati podaci poput teksta, slika i grafika bez da se zaustavlja ili usporava proces tiska. Ovakav oblik tiska koristi se u direktnom marketingu gdje se otiskuju personalizirana pisma, brošure ili računi. Kod varijabilnog tiska postoji predložak - osnovni izgled potrebnog dokumenta, na koji se dodaju ostali podaci koji se vuku iz baze podataka ili vanjske datoteke. U Adobe InDesignu postoje načini kako se navedeni zadaci mogu ostvariti a preko skriptnih tehnologija ti procesi nastoje se automatizirati i olakšati. Izrađena je skripta koja automatizira izradu varijabilne grafičke pripreme. Automatizirani su procesi ubacivanja kartice, izrade montaže te numeracije kartica, kako bi se dobila priprema spremna za digitalni tisak. Konačni proizvod standardne i skriptne izrade je niz stranica u InDesign dokumentu, koje imaju primijenjen montirani predložak s Master stranice. U ranije izrađenim tekstualnim okvirima nalazi se numeracija koja se mijenja po stranicama. U radu se želi dokazati hipoteza da analizom grafičke pripreme možemo detektirati poslove koje je poželjno automatizirati skriptiranjem. Poslovi koji zahtijevaju mnogo ručnih zadataka i koji su ponavljajući mogu se optimalno automatizirati uz pomoć skriptiranja.
Ključne riječi: digitalna grafička priprema, numeracija, montaža, InDesign, skriptiranje, optimizacija

 

Abstract
Variable Data Printing (VDP) is a form of digital printing where data, such as text and graphics can be altered between each print job without stopping or slowing down the printing process. This kind of printing is used in direct marketing where personalized letters, brochures or invoices are printed. In variable printing there is a template - the basic layout of the required document to which other data is added by extracting it from the database or external file. In Adobe InDesign there are ways to accomplish these tasks, and through scripting technologies, these processes can be automated and facilitated. A script was created that automates the creation of variable prepress. Image insertion, assembling and numbering are automated to prepare the job for printing. The final product of standard and scripting prepress is a series of pages in the InDesign document that have a template applied to the Master page. In the previously created text boxes there are numbers that change by pages. The paper tries to prove the hypothesis that we can detect tasks that are desirable to be automated by scripting technologies by analysing graphic preparation. Jobs that require many manual tasks and which are repetitive can be optimally automated with scripting.
Keywords: digital prepress, numeration, impression, InDesign, scripting, optimization