Emocionalna inteligencija i meke vjeŠtine kroz obrazovanje i poslovnu karijeru

Emotional intelligence and soft skills through education and business career

Aleksandar Pavlović, Vjeran Bušelić

HTZ, Tehničko veleučilište u Zagrebu

vbuselic@tvz.hr

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja anketnog ispitivanja samoprocjene uloge emocionalne inteligencije i mekih vještina kod šest stotina ispitanika svrstanih u četiri karijerna razdoblja: studenti koji se pripremaju za rad, prvo zaposlenje, sudionici srednjih tridesetih koji rade i na kraju osobe u četrdesetima, s desetgodišnjim iskustvom i nešto zrelijim promišljanjem. U provedenoj analizi potvrđena je osnovna hipoteza istraživanja kako su emocionalna inteligencija i meke vještine prisutne u svim periodima osobnog razvoja te da se njihova važnost primjećuje i raste kako ljudi postaju stariji i više uključeni u radno okruženje.
Ključne riječi: Emocionalna inteligencija, meke vještine, samoprocjena, karijerni razvoj

 

Abstract

The paper presents the results of the survey of self-assessment of the role of emotional intelligence and soft skills in six hundred respondents classified into four career periods: students preparing for work, first employment, participants in the mid-thirties (working) and at the end, workers in and above forties, with ten years of experience and a bit more mature reflection oncareer path. The conducted analysis confirmed the basic hypothesis of research as emotional intelligence and soft skills are present in all periods of personal development and that their importance is noticed and growing as people become older and more involved in the working environment.
Keywords: Emotional intelligence, soft skills, self-assessment, career development