Pametna ambalaŽa

Smart packaging

Mateja Jakupić, Matea Poljan, Krunoslav Hajdek

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica

khajdek@unin.hr

Sažetak

Cilj ovog rad je objasniti i upoznati metode pametnog pakiranja namirnica. U radu se navodi i objašnjava pojam aktivnog i pametnog pakiranja. Također u ovom radu opisane su neke glavne vrste inteligentnih pakiranja kao što su pakiranje s indikatorima integriteta, svježine te temperature i vremena skladištenja. Opisani su i senzori plinova, posebice senzori kisika te bio senzori i radio frekvencijska identifikacija. Kod aktivnog pakiranja spomenuti su sistemi smanjenja koncentracije kisika, CO2 i vlage te antimikrobna pakiranja. Suvremeni potrošači zahtijevaju namirnice visoke kvalitete koje su zadržale senzorska svojstva i koje su zdravstveno sigurne. Pakiranje je vrlo važno za osiguranje kvalitete namirnica te se stoga pronalaze novi ambalažni materijali i načini pakiranja kako bi se udovoljili sve rigorozniji zahtjevi kupaca. Jedno od novijih načina pakiranja je pakiranje u inteligentna i aktivna pakiranja.
Ključne riječi: aktivno pakiranje, ambalaža, inteligentno pakiranje, indikatori, senzori

 

Abstract

The goal of this paper is to explain and know the methods of smart packaging. The paper describes and explains the concept of active and smart packaging. Also in this paper are some of the main types of intelligent packaging such as packaging with integrity indicators, freshness, temperature and storage time. Also there is a description of gas sensors, particular oxygen sensors, biosensors and radio frequency identification. Active packagings include systems for reducing oxygen, CO2 and moisture levels and antimicrobial packagings. Contemporary consumers require high-quality foods that retain sensory properties and are health-safe. Packaging is very important for quality assurance and therefore new packaging materials and packaging are found to meet the increasingly rigorous demands of customers. One of the newer packaging methods is packaging in intelligent and active packages.
Key words: active packaging, packaging, smart packaging, indicators, sensors