Tiskarska reprodukcija dualne realnosti u vizualnom i bliskom infracrvenom spektru

Vilko Žiljak, Ivana Žiljak Stanimirović

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Sažetak

U radu je predstavljen postupak tiskarske reprodukcije umjetničkih slika te flore i faune koji sadrže originalni izvor u dva spektra; vizualnom (V) i blisko infracrvenom (NIR). Primijenjeni su matematički modeli koji spajaju fotografije u dva stanja realnih zapisa u ovisnosti o materijalima na kojima se izvodi tisak. Diskusija se proširuje na grafičku pripremu koja uključuje morfologiju digitalnih zapisa nastalih s dvostrukom ZRGB kamerom. Eksperimentalno snimanje se provodi s 24 filtera u području od 245 do 1000 nanometra. Spajanje svih zapisa se demonstrira kao kontinuirani video zapis; opisana je i selekcija NIR spektra u Z1, Z2 i Z područjima. Definiraju se blizanci bojila sa spektrografijom realnih materijala te procesnih bojila koja se koriste u konvencionalnom tisku.
Ključne riječi: Infrared reprodukcija, ZRGB kamera, blizanci boja, VIS i NIR video