Spektroskopija boja na meĐunarodnim pomorskim kartama u vidljivom i bliskom infracrvenom podruČju elektromagnetskog spektra

Color Spectroscopy on International Sea Charts in the Visible and Near-infrared Electromagnetic Spectrum

Tonći Jeličić1, Jana Žiljak-Gršić2, Damir Modrić3

1 Hrvatski hidrografski institut, Split, Hrvatska - Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Split, Croatia
2 Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska - Zagreb University of Applied Sciences, Zagreb, Croatia
3 Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska - Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb, Croatia

Sažetak

Na pomorskim kartama hidrografskih ureda država članica IHO-a primjena boja je standardizirana prema preporukama i  tehničkim specifikacijama za primjenu boja. Do sada nije bilo podataka o spektrografskom sastavu tih boja, te se u ovom radu po prvi put provodi spektroskopija boja na kartama država članica koje su službeno objavile sastave boja. Spektroskopija se osim vidljivog područja proširuje i na blisko infracrveno područje elektromagnetskog spektra.  U radu se daju apsorpcijski spektri boja na pomorskim kartama koji mogu poslužiti kao polazište za standardizaciju primjene boja na pomorskim kartama svih članica IHO. Rezultati su polazište za uvođenje blizanaca boja odnosno za uvođenje sustava skrivenih grafičkih elemenata za proširenje informacijskog sadržaja karte. Zaključno, daje se preporuka za provedbu daljnjih istraživanja sustava zaštitite pomorskih karata od krivotvorenja, što je krajnji cilj istraživanja.
Ključne riječi: pomorske karte, spektroskopija, boje, V - vidljivo područje spektra, Z - blisko infracrveno područje

Abstract

On the sea charts of the hydrographic offices of the IHO Member States the use of colours is standardized according to the recommendations and technical specifications for the color application. So far there have been no data on the spectrography of these colors, and this paper for the first time carries out colour spectroscopy on the charts of the member states that have officially published their colour compositions. Spectroscopy, in addition to the visible area, also extends to a near-infrared electromagnetic spectrum. The paper gives absorption spectra of colours on the sea charts that can be used as a starting point for standardizing the application of colours on sea charts of all IHO members. The results are the starting point for introducing color twins respectively for introducing hidden graphic elements to expand the information content of the chart. In conclusion, there is a recommendation to conduct further examinations of protection of sea charts from counterfeiting, which is the ultimate goal of the research.
Keywords: sea charts, colours, spectroscopy, colours, V - visible part of the spectrum, Z - near infrared part of the spectum