Razvoj skripte za automatski prijelom riječi na kraju retka u suvremenim web pretraživačima

Development of hyphenation script for automatic text layout in modern web browsers

Trpimir Jeronim Ježić, Klaudio Pap, Miroslav Mikota

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

tjezic@grf.hr

 

Sažetak

Iako je tipografska praksa od svojih renesansnih začetaka prepoznala vrijednost prijeloma riječi na krajevima redaka kao pomoć u uspješnom poravnanju teksta u službi osiguranja čitkosti, web standardi se tek nedavno po prvi puta posvećuju ovoj problematici u svojem radnom nacrtu buduće CCS3 specifikacije i to na način u kojem samo djelomično adresiraju problem riječi dužih od širine stupca i bez osvrta na to kako taj mehanizam negativno utječe na poravnanje redaka i čitkost teksta. Niti jedan pretraživač danas još nije u potpunosti implementirao specifikacije predložene u W3C-ovom radnom nacrtu. Rad će predstaviti skriptu, razvijenu od strane autora teksta, koja na temelju algoritma prof. emer. Vilka Žiljka za dijeljenje riječi hrvatskoga jezika na slogovne jedinice, objavljenog 1990. godine, omogućuje dinamični i responzivni prijelom teksta u svim uobičajenim oblicima poravnanja redaka uz mogućnost gramatički ispravnog prijeloma riječi na krajevima redaka. Rad u svom nastavku prikazuje kako prilagodba skripte omogućuje upravljanje automatskim lomljenjem riječi kroz CSS upute, te koji su daljnji koraci potrebni kako bi se skripta mogla internacionalizirati.
Ključne riječi: automatski prijelom riječi, mehanizmi za prijelom retka, web standardi, ES6, CSS3 radni nacrt

 

Abstract

Although typographical practice has since the Renaissance been recognising the value of row hyphenation as an aid to successful text alignment in the service of increased legibility, the web standards have only recently for the first time addressed this issue in the working draft for the future CCS3 specification. The W3C working draft tackles the issue of word-breaking and hyphenation only partially by focusing solely on the problem of words longer than the width of the text column and disregarding the question of how this mechanism negatively affects row alignment and text readability. No browser has yet fully implemented the specifications proposed in the working draft. The paper will present a script, developed by the authors, which - based on prof. emer. Vilko Žiljak's algorithm for splitting Croatian words into syllables, published in the year 1990 - provides a dynamic mechanism for responsive and automatic text layout in all common text alignments with the option of grammatically correct hyphenation of the words at the ends of rows. The paper continues by demonstrating how customising the script allows for its activation through CSS instructions, and lays out further steps needed for scripts internationalisation.
Keywords: automatic hypenation, text layout mechanism, web standards, ES6, CSS3 working draft