Usporedba kanala prijenosa u odnosu na vrstu informacija i dob primatelja

Comparison of the information channels in relation to the type of information and the age of the recipient

Vlatko Mićković, Goran Sirovatka

Tehničko veleučilište u Zagrebu , Tehničko veleučilište u Zagrebu

 

Sažetak

U ovom radu analizirali smo medije koji se koriste za dolaženje do različitih vrsta informacija obzirom na dob ispitanika. Promatrali smo tri medija: e-čitač (npr. „Kindle“), računalo (mobitel, tablet, PC), tiskani medij, tri tipa informacija: Lijepa književnost, novinska vijest, znanstvena tekst u dobnim skupinama: 20 – 40, 40 – 60 i 60 i više godina. Pokazuje se da većina ispitanika u dobi od 20-40 godina preferira e-čitač kad čita beletristiku, a za čitanje novina upotrebljavaju računalo ili mobitel, dok za analizu znanstvenih radova gotovo uvijek koriste tiskani medij. Pristupi se mijenjaju u sljedećoj dobnoj skupini (40-60 godina) kad se rjeđe upotrebljava e-čitač, ali se novine čitaju s računala (mobitela) gotovo jednako kao i u nižoj dobnoj skupini. Za znanstvene radove medij je u potpunosti tiskani materijal. Najstarija dobna skupina gotovo isključivo koristi tiskani materijal za sve vrste informacija, a tek iznimno upotrebljavaju moderna elektronička pomagala. Analiza je provedena anketom na uzorku od 324 ispitanika razmjerno raspoređenih po skupinama. Rezultat analize pokazao je preferencije prema elektroničkim izvorima kod mlađih skupina i lijepoj književnosti, dok tiskani medij ostaje preferirani kanal za znanstvene informacije nezavisno od dobi.
Ključne riječi: Medij, kanal , dob , transfer inforamcija, sadržaj

 

Abstract

In this paper, we analyzed media used to navigate to different types of information in terms of age of respondents. We watched three media: e-reader (eg "Kindle"), computer (cell phone, tablet, PC), printed media, three types of information: books, newspapers, scientific texts in age groups: 20-40, 40-60 and 60 and over. It is shown that most of the respondents at age 20-40 prefer the e-reader when they are readers of books, using computers or mobile phones for nwespapers , while almost always using a printed medium for scientific analysis. Approach change in the next age group (40-60 years) when e-readers are less frequently used, newspapers are read from computers (cell phones) almost as much as in the lower age group. For scientific papers, the media is mostly printed material. The oldest age group uses almost exclusively printed material for all kinds of information, and is rearly use modern electronic aids. The analysis was conducted by a sample survey of 324 respondents proportionately divided by groups. The result of the analysis showed preferences towards electronic sources in younger groups and fine literature, while the printed media remained the preferred channel for scientific information irrespective of age.
Keywords: Media, channel, age, information transfer, content

vlatko.mickovic@tvz.hr