MOGUĆNOST OSTVARIVANJA VEĆIH KOLORNIH VRIJEDNOSTI SEKUNDARNIH TONOVA DJELOVANJEM RAZLIČITIH SNAGA KORONE

THE POSSIBILITY OF ACHIEVING HIGH COLOR VALUES OF SECUNDARY TONES BY ACTIVATING DIFFERENT CORONA POWER

Marko Morić1, Igor Majnarić2, Damir Modrić2, Mario Barišić, Donatela Šarić

1Sveučilište Sjever, 2Grafički fakultet

Sažetak

Osim primarnih tonova (CMYK), na kolornim reprodukcijama otiskuju se i sekundarni (RGB). Oni nastaju pretiskivanjem jedne boje s drugom (200 %-tni) nanos boje. Za prihvaćanje drugo otisnute boje važnu ulogu ima površinska napetost. U ovom radu ispitati će se kako varijacija snage korone utječe na realizaciju ljubičasto plave, zelene i crvene boje. Pri tom će se analizirati snaga djelovanja korone od 0 W, 450 W i 950 W. Otisci će biti otisnuti na papiru za umjetnički tisak s različitom površinskom pokrivenošću (10%, 20%, 40%, 70% i 100 % RTV-a) i predstavljeni u obliku CIE Lab krivulje reprodukcije te razlike obojenja CIE Lab ∆E2000. Rezultati pokazuju da aktivacija korone ne utječe značajno na povećanje kolorne reprodukcije te svojom vrijednošću ne prelazi vrijednost ∆E = 1. Iznimka je ljubičasto plava u punom tonu čija kolorna razlika iznosi ∆E = 1,21.
Ključne riječi: reprodukcija sekundarnih boja, HP Indigo, korona tretman, ΔE2000

 

Abstract

Excepting of the primary tones (CMYK), in colour reproduction also printed and the secondary tones (RGB). They occur by overprinting one ink layer on another (200%) ink amount. For this overprinting very important role played surface tension. In this paper will be examine how the variation of corona power affects the realization of violet, green and red tones. This will be analyze the corona power of 0 W, 450 W and 950 W. The prints will be printed on fine art paper and test forme with different surface coverage (10%, 20%, 40%, 70% and 100% TV). This will be presented as a CIE Lab reproducing curve and the color difference of CIE Lab ΔE2000. The results show that the activation of the corona does not significantly affect the increase in color reproduction and its value does not exceed the value of ΔE = 1. The exception is violet in full tone whose color difference is ΔE = 1.21.
Keywords: reproduction of secondary colors, HP Indigo, corona treatment, ΔE2000

mmoric@unin.hr