Promjene boje kože uz zadržavanje ikoničnosti upravljanjem G i B kanalima digitalnog zapisa portretne fotografske slike

Skin color changes with iconic retention by managing G and B channels of digital portrait photographic image

Ivana Pavlović, Petra Ptiček, Marinko Artuković, Miroslav Mikota

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

miroslav.mikota@gmail.com

 

Sažetak

Dosadašnja su istraživanja pokazala da se semantičkom porukom portretne fotografije može upravljati malim promjenama R, G, B vrijednosti uz zadržavanje ikoničke vrijednosti te fotografske slike. Pri tome se kao optimalan način upravljanja informacijom pokazalo upravljanje R kanalom. U radu se ispituje mogućnost komplementarnog pristupa, tj. uspoređuje se upravljanje R kanalom i paralelno upravljanje G i B kanalom. Usporedba se radi na standardnoj boji kože.
Ključne riječi: portretna fotografija, ikoničnost, RGB kanali, boja kože

 

Abstract

Previous research has shown that the semantic message of portrait photographic image can manage with small changes in R, G, B values while retaining the iconic value of the photographic image. However, optimum information management has been shown by the control of the R channel. The paper examines the possibility of the complementary approach ie compares the control of the R channel and the parallel control of the G and B channels. The comparison is based on the standard color of the skin.
Keywords: portrait photography, iconic, RGB channels, skin color