Fotografski natječaji na mediapitch.com platformi. Komercijalni projekti, umjetnička, stručna i znanstvena ekspertiza.

Photographic competitions at the mediapitch.com platform. Commercial projects, art, expert and scientific expertise.

Mario Periša, Miroslav Mikota, Dunja Mutavdžija

Sveučilište Sjever, Grafički fakultet-Zagreb

mperisa@unin.hr

 

Sažetak

Na primjeru mediapitch.com platforme analizira se sinergijski efekt primjene fotografskih natječaja u svrhu dokumentacije, edukacije, kreativne umjetničke interpretacije i komplementarnih znanstvenih istraživanja. Kroz deskriptivnu analizu sadržaja i druge znanstvene metode se istražuju umjetničke prakse ali i komunikacijski i komercijalni aspekti primjene i percepcije fotografije. Prethodna istraživanja autora usmjerena na percepciju fotografske slike i njenu moć u komunikaciji, upućuju na potrebu dodatnih propitkivanja odnosa autor-medij-recipijent te istraživanja autorskih koncepcija u zadanim žanrovskim okvirima. Nameće se istraživanje po pitanju kako znanstvene spoznaje mogu utjecati na umjetnički rad, kao i komercijalizaciju i povećanu vidljivost umjetničkih praksi u javnoj sferi.
Ključne riječi: fotografija, fotografski natječaji, umjetnost, percepcija, odluka

 

Abstract

The example of the mediapitch.com platform analyzes the synergy effect of applying photographic competitions for the purpose of documentation, education, creative artistic interpretation and complementary scientific research. Through the descriptive analysis of content and other scientific methods, the art practices, as well as the communicological and commercial aspects of the application and perception of photography are explored. The previous author's research focused on the perception of the photographic image and its power in communication point to the need for additional prophecy of the author-media-receiver's relationship and the exploration of copyright concepts within the given genre framework. It is necessary to do Research on how scientific findings can affect artistic work, as well as commercialization and increased visibility of art practices in the public sphere.
Keywords: photography, photographic competitions, art, perception, decision making