IznenaĐenje kao specifiČnost komunikacije
Slučaj: Infradedesign© tehnologije

Surprise as a specificity of communication
Case: Infradedesign© Technology

dr. sci. Ivan Pogarčić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula
pogarcic@unipu.hr

Sažetak

Rad je nastavak pokušaja holističkog pristupa u razmatranju značajki Infradedesign© tehnologije kao fenomena u komuniciranju materijalima koji su pripremljeni ovom specifičnom tehnologijom. Poseban naglasak se stavlja na komunikaciju kao fenomen i poruku kojom se komunikacija ostvaruje. Kad je poruka pripremljena na specifičan način kao što je to slučaj kod Infradedesign© tehnologije otvaraju se mogućnosti koje akterima komunikacije osiguravaju različite načine pripremanja poruke uz poštivanje svih postavljenih pravila komuniciranja. Posebnost komuniciranja takvim porukama je proširenje sigurnosnih okvira komuniciranja. Ovim se radom pokušava ukazati na jednu specifičnost ili jedan specifični moment u komuniciranju takvim porukama. To je trenutak iznenađenja izazvan primitkom poruke/slike/objekta pripremljenog Infradedesign© tehnologijom, posebno kad se akteri komunikacije susreću prvi put s tako formiranim porukama. Rad je prikaz višegodišnjeg iskustva autora u praćenju upravo takvih percepcija aktera tako pripremljene komunikacije. Također, rad je baziran na osobnim iskustvima i viđenjima autora te je kao takav podložan drugim i drugačijim tumačenjima.

Ključne riječi: Infraredesign©, percepcija, predodžba, iznenađenje, motivacija

Abstract

The paper is a continuation of a holistic approach to the consideration of the Infradedesign © technology as a phenomenon in communicating materials prepared with this specific technology. Special emphasis is placed on communication as a phenomenon and a message that communicates. When the message is prepared in a specific way, as in the case of Infradedesign © technology, communication options open to different communication modes by ensuring that all messages are set up. The special feature of communicating such messages is the expansion of the security frameworks of communication. This paper tries to point to one specificity or a specific moment in communicating such messages. This is a moment of surprise caused by the receipt of a message / image / object prepared with Infradedesign ©, especially when communication actors meet for the first time with such messages. The paper presents the author's many years of experience in tracking exactly such perceptions of actors so prepared in communication. Also, the work is based on personal experiences and views of the author and as such is subject to other and different interpretations.

Keywords: Infraredesign©, Perception, Image, Surprise, Motivation