Izrada prototipa za upravljanje i automatizaciju pomoću novih tehnoloških rješenja i platforme otvorenog koda

Creating prototypes for management and automation using new technology solutions and open source platforms

Vedran Hanževački, Vladimir Cviljušac, Tibor Skala

Grafčki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

tibor.skala@gmail.com

 

Sažetak

Automatizacija kao sljedeći korak informatizacije ulazi u sve grane industrije, a od nedavno postaje dostupna masama za uporabu u kućanstvima u obliku pametnih kuća (kućna automatizacija) gdje kreativnost može uroditi vrlo zanimljivim projektima. Odabirom kvalitetne tehnologije osigurava se stabilan rad i pouzdanost same automatizacije i digitalnog upravljanja. Rad će prikazati primjer upravljanja i automatizacije određenog elementa u kućanstvu pomoću tehnologija i platforme otvorenog koda (Raspberry Pi). Ista podržava mnoge uređaje i tehnologije te omogućuje njihovo povezivanje u jedinstvenu cjelinu za jednostavno i učinkovito upravljanje i automatiziranje.
Ključne riječi: izrada prototipa, Raspberry Pi, kućna automatizacija, otvoreni kod, korisničko sučelje

 

Abstract

Automation as the next step of computerization enters all branches of the industry, and recently it has become available as a mainstream for home-based household use (home automation) where creativity can be generated by very interesting projects. Selecting high quality technology ensures stable operation and reliability of automation and digital management. The work will show an example of the management and automation of a particular element in the household using technology and open source platform (Raspberry Pi). It also supports many devices and technologies and enables them to be integrated into a single entity for easy and efficient management and automation.
Keywords: prototype design, Raspberry Pi, home automation, opensource code, user interface