OVISNOST KVALITETA VALOVITOG KARTONA O RAZLIČITIM KOMBINACIJAMA VALOVA

DEPENDENCE OF CORRUGATED BOARD QUALITY ON DIFFERENT COMBINATIONS OF RIDGES AND GROOVES

Amra Tuzović, Aldin Obućina, Marija Garić

Fakultet za tehničke studije, Univerzitet u Travniku, Bosna  i Hercegovina
Faculty of Technical Studies, University of Travnik, Bosnia and Herzegovina

aldin.fts@gmail.com

 

Sažetak

Ambalaža od valovitog kartona ima izuzetno značenje u procesu pakiranja brojnih proizvoda i zato mora zadovoljavati osnovne kriterije kao što su kvalitetna zaštita proizvoda, niska cijena i što manji utjecaj na okolinu. Kvalitet valovitog kartona ovisi o broju slojeva papira od kojih je karton izrađen, o njihovom  kvalitetu i vrsti i broju valovitih slojeva. Cilj ovog rada je postizanje optimalnog  odnosa između  veličine i broja valova i njihove kombinacije sa istim sastavnim slojevima papira, što će bit i prikazano u radu. Time se postiže optimalan kvalitet potrebnih veličina koje određuju  valoviti karton  za pojedinu namjenu.
Ključne riječi: valoviti karton, kombinacija valova, kvalitet

 

Abstract

Corrugated board packaging is exceptionally important in the process of packing numerous products which is why it has to satisfy the basic criteria such as product protection, low price and as lower impact on the environment as possible. Corrugated board quality depends upon the number of layers of paper which are used to make the board, their quality and the type and number of corrugated layers. The aim of this paper is to achieve an optimal ratio between the size and number of ridges and grooves and their combination with the same integral layers of paper which will be shown in this work. Through this, optimal quality of the necessary sizes determining the purpose of the corrugated board is reached.
Keywords: corrugated board, combinations of ridges and grooves, quality